Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag d. 9. april kl. 18.00

17. marts 2019, 21.16

INDKALDELSE

TIL

GENERALFORSAMLING

 

 

Medlemmerne i Gentofte Stars indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling.

 

Generalforsamlingen afholdes på Gentofte Stadion Lokale 28 (festlokale i den røde bygning)

Tirsdag den 9. april 2019 kl.18.00

 

 

Jf. klubbens vedtægter med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for den afsluttede sæson
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
  4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
  6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode
  7. Valg af bestyrelse
  8. valg af 2 revisorer
  9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen
  10. Eventuelt

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til klubben på info@gentoftestars.dk                           

med kopi til klubbens formand på formand@gentoftestars.dk.

 

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Følgende personer er i bestyrelsen og er ikke på valg: Lars Hummelmose, Rikke Skjødt og Thomas Thomsen

 

Følgende personer er på valg: Søren Øverup og Camilla Foss

 

 Gentofte, den 17. marts 2019

Bestyrelsen