Klubnyheder

Generalforsamling - torsdag den 12. april

21. marts 2018, 09.27

Så er indkaldelsen til årets generalforsamling sendt ud, se nedenstående:

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Medlemmerne i Gentofte Stars indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes på Gentofte Stadion rum 27

Torsdag den 12. APRIL 2018 kl.18.00

Jf. klubbens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for den afsluttede sæson

  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab

  4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

  5. Bestyrelsens forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår

  6. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr for for sent indbetalt kontingent i den efterfølgende kontingentperiode

  7. Valg af bestyrelse

  8. valg af 2 revisorer

  9. Valg af en eller to suppleanter til bestyrelsen

  10. Eventuelt


Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til klubben på info@gentoftestars.dk

med kopi til klubbens formand på formand@gentoftestars.dk.

På vegne af Bestyrelsen

Gentofte Stars

Søren Øverup

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende personer er på valg: Michael Christensen, Rikke Skjødt og Mathias Rugholm – Michael og Rikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael, Rikke. Mathias Rugholm tilbyder sit kandidatur som suppleant, hvilket bestyrelsen bakker op.

Gentofte, den 19. marts 2018

Bestyrelsen

Klubnyheder